Beslutsfattande

Samkommunsstämman

Samkommunsstämman, till vilken medlemskommunerna utser sin representant, har den högsta beslutanderätten i HRT:s angelägenheter. Samkommunsstämmor hålls minst två gånger per år. Samkommunsstämman fattar beslut om samkommunens bokslut senast före slutet av maj månad och beslut om budget och ekonomiplanen senast före slutet av november månad.

I samkommunsstämman baseras medlemskommunernas rösträtt på befolkningen, men en kommuns röstandel kan vara högst 50 procent. År 2018 har Helsingfors 49,7 procent av rösterna, Esbo 21,4; Vanda 17,2; Kyrkslätt 3,1; Tusby 3,0; Kervo 2,8; Sibbo 1,6; Grankulla 0,7 och Sjundeå 0,5 procent.

År 2021 hålls samkommunsstämmor på tisdagen 25.5 kl. 11, på tisdagen 24.8 kl. 11 och på tisdagen 23.11 kl. 11.

Man kan följa vårens samkommunsstämma på tisdagen 25.5.2021 kl. 11 på distans via Teams eller på mötesutrymme Spåra på adressen Semaforbron 6A (1. våningen).

Styrelse

HRT:s styrelse bevakar samkommunens intressen, ordnar dess administration och beslutar om verksamhetsprinciperna. Styrelsen fattar dessutom beslut om bl.a. taxor och tariffer, kollektivtrafikens serviceutbuds mängd och kvalitet på verksamhetsområdet samt om upphandling av trafik och trafikeringsavtal.

Samkommunsstämman utser HRT:s styrelses ordförande, vice ordförande och medlemmar. Styrelsens verksamhetsperiod motsvarar en kommunalvalsperiod, dvs. 4 år. HRT:s styrelse utgörs av 14 medlemmar, dvs. ordförande, vice ordförande och 12 övriga medlemmar. Alla dessa har en personlig suppleant.

Fördelningen av platserna i styrelsen avgörs på basis av medlemskommunernas grundkapitalandelar. Helsingfors har år 2017–2021 sju medlemmar och sex suppleanter i styrelsen, Esbo har tre medlemmar och två suppleanter, Vanda tre medlemmar och lika många suppleanter, Kyrkslätt har en medlem, Kervo, Sibbo och Tusby har en suppleant var. Grankulla och Sjundeå har utsett sakkunnigrepresentant till styrelsen. Suppleanten har alltid en närvaro- och yttranderätt i styrelsemöten med förutsättning att han/hon är den enda representanten för sin kommun i styrelsemöten. Också sakkunnigrepresentant har närvaro- och yttranderätt.

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistan med bilagor för styrelsemötet publiceras på HRT:s webbsidor på finska ca tre dagar före mötet. Föredragningslistan för samkommunsstämman publiceras ca 10 dagar före stämman.

Föredragningslistor finns på webbsidor tills protokollet har publicerats då protokollet ersätter föredragningslistan. Protokollen publiceras före protokolljusteringen. Om protokollet ändras efter protokolljusteringen, publiceras det på nytt. De centrala styrelsebesluten och besluten vid samkommunsstämman publiceras också som separata meddelanden.

På denna sida finns alltid den nyaste föredragningslistan eller det nyaste protokollet från HRT:s styrelsemöte och samkommunsstämma. Genom att välja organet ser du de tidigare protokollen.

Se föredragningslistor och protokoll i Dynasty-databas t.o.m. 10.5.2020

Se föredragningslistor och protokoll i Dynasty-databas fr.o.m. 11.5.2020

Revisionsnämnden

Revisionsnämnden har en ordförande och en vice ordförande samt tre andra medlemmar som är valda av samkommunsstämman. Varje medlem har en personlig ersättare. Om nämndens uppgifter bestäms i kommunallagen och i förvaltningsstadgan.

HRT:s revisionsnämnd 2017

Medlem / Personlig suppleant

Ilkka Malmivaara, pj. (SAML./Vanda) / Miia Lindell (SAML./Vanda)
Maria Miala (SAML./Helsingfors) / Perttu Hillman (SAML./Helsingfors)
Eini Aho, vpj. (Gröna/Esbo) / Tony Hagerlund (Gröna/Esbo)
Vesa Virri (Gröna/Helsingfors) / Sari Näre (Gröna/Helsingfors)
Petteri Auvinen (SDP/Helsingfors) / Eija Paananen (SDP/Helsingfors)